Appearence جدید از باغ ما

- Feb 21, 2019-

Appearence جدید از باغ ما

ما ساخته شده باغ در تپه نزدیک شرکت ما سال گذشته، ما حتی غرفه در آن. کارگران می توانید یدکی زمان اوقات فراغت خود را در اینجا، حتی barbuce

image

پس از چند روز بارانی، خورشید در نهایت نشان داد در آسمان، ما هم خوشحال در تپه است.

image

image

image