بررسی سفر ژاپن

- Dec 14, 2018-

بررسی سفر ژاپن

در ماه اکتبر، ما نمایشگاه Gadex در ژاپن و ما begain هفت روز سفر شرکت می کنند.

در سه روز اول ما شده بعضی از نقاط معروف اطراف توکیو.

image

و در سه روز آینده، ما شروع به کار. بسیاری از دوستان قدیمی و جدید را تامین کند. و ما بسیار مورد proucts ما سفارش های دریافتی جدید صحبت کردیم.

image

پس از ما پشت کنید, ما دریافت خواهید کرد بسیاری از inquirys.