خوش آمدید در کنار تپه

- Dec 13, 2018-

"خوش آمدید" در کنار تپه

در روزهای اخیر، تغییرات کارخانه ما تغییر زیادی کرده است.

ما در تپه گیاهان بسیاری از علف ها و اسمانتوس فلافان را می کاشتیم و توسط گیاهان "WELCOME" در تپه طراحی شده بودیم.

هنگامی که به کارخانه خود می آیید، آن را می بینید، آن را واقعی به مفهوم شرکت ما ملاقات می کنید.