Tuilps در بلوم هستند

- Mar 12, 2018-

TULIPS در BLOOM قرار دارد

لاله هایی که در سال گذشته در باغ ما بکاریم، در حال شکوفایی هستند. غرور و افتخار ترین باغ ما یک تخت گلدان در کوهستان است.

blob.png