کشت گل لاله

- Dec 23, 2017-

در حال حاضر، یک قطعه کوچکی از کوههای کوه را کشتیم تا گل لاله ها را بچرخانیم.

حتی هوا هم اکنون سرد است، زمان مناسب برای کاشت دانه های لاله است. برای ما سخت است که یک صحنه تپه را به یک سرزمین زیبای توسعه دهیم، اما این روش ها خنده دار است. به هر حال، ما منتظر لذت بردن از باغ کوچک "پر از گل است!